Dyfuzor zapachowy - Lawenda i Cytryna - 25ml
search
  • Dyfuzor zapachowy - Lawenda i Cytryna - 25ml

Dyfuzor zapachowy - Lawenda i Cytryna - 25ml

11,99 zł
Brutto
Ilość

 

Zasady wysyłki

Pure essence Lawenda i Cytryna

Otwórz flakonik. Włóż patyczki do flakonika. Patyczki po nasiąknięciu esencją uwolnią przyjemny, trwały zapach. Do uzyskania silnego zapachu obrócić patyczki co kilka dni. Trwałość kilka tygodni.

Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zawiera: 1-Metoksypropan-2-ol. Zawiera Octan 4-tert-butylocykloheksylu; Mieszaninę reakcyjną 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-onu; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-onu; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-onu; octan 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-olu; 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol; (R)-p-menta-1,8-dien; salicylan heksylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PURE ESSENCE
984 Przedmioty

Opis

Pojemność
25ml

Specyficzne kody

ean13
5902815182450
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.