Dyfuzor zapachowy - Wanilia i Pomarańcz - 25ml Zobacz większe

Dyfuzor zapachowy - Wanilia i Pomarańcz - 25ml


EAN13:5902815181187
Marka:PURE ESSENCE
Wysyłka:do 48h
Pojemność 25ml

11,99 zł brutto

Opis

Pojemność 25ml

Więcej informacji

Pure essence Wanilia i Pomarańcz

Otwórz flakonik. Włóż patyczki do flakonika. Patyczki po nasiąknięciu esencją uwolnią przyjemny, trwały zapach. Do uzyskania silnego zapachu obrócić patyczki co kilka dni. Trwałość kilka tygodni.

Niebezpieczeństwo. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zawiera: 1-metoksypropan-2-ol; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on; aldehyd α-heksylocynamonowy; 4-(4-hydroksy-4-metylopentylo)cyklohek-3-eno-1-karbaldehyd; 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol; 2,3-butanodion.

Opinie

Napisz opinię

Dyfuzor zapachowy - Wanilia i Pomarańcz - 25ml

Dyfuzor zapachowy - Wanilia i Pomarańcz - 25ml

11 innych produktów w tej samej kategorii: